Serbian    English
USLOVI ZA PRIJEM RADOVA
 • Rad mora biti originalan i da autor (grupa autora) nad njim ima sva prava intelektualne svojine.
 • Radovi mogu biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini ili na engleskom.
 • Obavještenje o prihvatanju rada Programski odbor dostavlja autorima putem elektronske pošte.
 • Radovi moraju sadržajno odgovarati definisanim tematskim oblastima Konferencije.
 • Radovi mogu biti i ranije objavljivani.
 • Naslov rada mora jasno odražavati suštinu rada i ne smije biti duži od 15 riječi.
 • Kratak pregled rada (sažetak) mora sadržavati dovoljno informacija i detalja kako bi Programski odbor mogao procijeniti i donijeti odluku o prihvatanju rada. Sažetak ne bi trebalo da ima manje od 200, a više od 300 riječi.
 • Programski odbor samostalno i nezavisno od bilo koje interesne strane, nakon dostavljanja sažetaka donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju rada.
 • Autori čiji su sažeci prihvaćeni imaju obavezu da u roku od 5 dana, od prijema obavještenja organizatoru dostave: Ime i prezime svih autora, kompaniju/organizaciju i poziciju, kratku biografiju autora/CV (narativni oblik, približno. 200 riječi), portret autora (visoka rezolucija, 300 dpi), kontakt podatke autora (adresa, email, telefon, faks), kompletan rad u elektronskoj formi (maksimalni obim rada je 7 stranica formata A4, font 11)
 • Programski odbor zadržava pravo da nakon dostavljanja kompletnog rada odbije rad, ukoliko sadržaj istog odstupa od sažetka.
 • Programski odbor neće uzeti u obzir radove za koje se ocijeni da sadrže elemente komercijalne prezentacije.
 • Pod prihvaćenim radom za konferenciju se podrazumijeva kompletan materijal dostavljen u elektronskoj formi.
 • Slanjem prijave rada autor prihvata da ako se rad od strane Programskog odbora uvrsti u program konferencije, rad može da bude objavljen: na konferenciji, u zborniku radova, u sklopu servisa sajta.
 • Prezentacija rada u zvaničnom programu Konferencije traje najviše 15 minuta. Prezententu je na raspolaganju prezentaciona tehnika Organizatora. Tačnu satnicu sa rasporedom autorskih izlaganja, utvrđuje Organizator.